<< Главная страница

ДIприкметник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2601


ДIПРИКМЕТНИК — форма дiєслова, що поєднує в собi ознаки дiєслова i прикметника: виражає ознаку предмета за дiєю i виступає в реченнi в ролi означення або присудка. Ознаками дiєслова в дiєприкметниках є спiльнiсть основи i ïï лексичного значення, значення пере- хiдностi- неперехiдностi i категорiя стану, категорiя виду, категорiя часу, здатнiсть керувати iменниками i мати при собi пояснюючi прислiвники. Ознаками прикметника є здатнiсть узгоджуватися з означуваним iменником у родi, числi й вiдмiнку, виступати в ролi узгодженого означення: пожовкле листя клена. В украïнськiй мовi найпоширенiшим i нормативним є пасивний дiєприкметник минулого часу: читаний, спiваний, очiкуваний. Замiсть дiєприкметникiв теперiшнього i минулого часу активного стану, що широко використовуються в росiйськiй мовi, вживаються вiдповiднi описовi звороти: той, що (хто/який) читає; та, що (яка) читала. Можливi вiд окремих дiєслiв i паралельнi форми з рiзними суфiксами: кинутий — кинений, колотий — колений, змолотий — змелений. При втратi дiєслiвних ознак дiєприкметник вiльно переходить до категорiï прикметникiв: стояча вода, заяложена тема, а при опред- меченнi набувати, подiбно до прикметника, ознак iменника: уповно- важений, поранений. Дiєприкметник разом iз залежними вiд нього словами утворює дiєприкметниковий зворот: написаний письменником, винесений з примiщення. Активнi i пасивнi дiєприкметники характеризуються власним набором словотворчих засобiв. Активнi дiєприкметники теперiшнього часу, що творяться за допомогою суфiксiв -уч- (-юч-) / -ач- (-яч-), становлять особливу проблему сучасноï украïнськоï мови. Теза про ïх вiльне творення є некоректною, оскiльки вони характеризуються яскраво вираженою ознакою книжностi, вони не можуть утворюватися вiд дiєслiв на -ся (смiятися, грiтися). Значна кiлькiсть давнiх активних дiєприкметникiв теперiшнього часу перейшла у якiснi прикметники: плавучий, ревучий, живучий, спiвучий, тямущий, видющий. Продуктивно утворюються активнi дiєприкметники минулого часу за допомогою суфiкса -л- вiд iнфiнiтивних основ неперехiдних
дiєслiв доконаного виду: посивiли — посивiлий, ожити — ожилий, присiсти — присiлий (суфiкс -ну- при цьому втрачається: зжовкнути — зжовклий). Пасивнi дiєприкметники утворюються вiд вiдмiнкових основ пе-рехiдних дiєслiв за допомогою суфiксiв -н- (-єн-), -т-: пояснити - пояснений, удосконалити — удосконалений, мити-митий. Вiдома теза в науцi також про те, що в сучаснiй украïнськiй мовi втратилося протиставлення активностi i пасивностi, як це спостерiгалося в давнiй мовi, i витворився цiлiсний клас унiверсальних дiєприкметникiв (Ю. Шерех).

ДIприкметник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2601


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация