<< Главная страница

ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКIВ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2431


ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКIВ — це постiйнi i закономiрнi змiни звукiв в однiй i тiй же частинi слова в рiзних його формах або спiльнокоре- невих словах. Чергуватися можуть як голоснi, так i приголоснi звуки. До найпо- ширенiших чергувань голосних належать:
1. Чергування [о], [е] з [i]. Це чергування становить одну iз
специфiчних рис украïнськоï мови. Голоснi [о], [е] у
вiдкритому складi змiнюються на [i], якщо склад закривається:
школа — шкiльний, папери — папiр, нести — нiс,
пекти — пiч.
2. Чергування [о], [е] з нулем звука. При змiнi форм слова чи утвореннi
нових слiв голоснi [о], [е] можуть випадати або з'являтися в коренях
або суфiксах: сон — сну — снитися; темний — тьма
— тьмяний; пiсок — пiску; учень — учня; сестра
— сестер; думка — думок; вишня — вишень; книжка
— книжок.
3. Чергування [е] з [о] пiсля шиплячих [ж], [ч], [ш], [дж] та [й]. Такi
чергування досить поширенi в сучаснiй украïнськiй мовi: женити-
26
жонатий, вечеря — звечора, четвертий-чотири, пшениця-пшоно, шести — шостий, копiєчка [коп'iйечка] — копiйок.
4. Iншi найдавнiшi чергування голосних. Такi чергування властивi усiм
слов'янським мовам. [е] — [о]: брести — бродити, везти
— возити;
[i] — [а]: лiзти — лазити, сiдати — садити; [о]
— [а]: стояти — стати, ломити-ламати] [є] —
[i]: летiти — лiтати, гребти — вигрiбати. Чергування
приголосних звукiв вiдбувається як при вiдмiнюваннi слiв, так
i при утвореннi нових. До найпоширенiших чергувань належать:
1. Чергування приголосних [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш]: у
кличному вiдмiнку (юнак-юначе, друг — друже) в iменникових
формах (око- очi), при твореннi нових слiв (друг — дружнiй,
вiк-вiчний, вухо-вуш- ний, наука-учити, коса — чесати, горох
— горошина, Ольга — Оль- жин, рука — ручитися).
2. Чергування приголосних [г], [к], [х] — [з'], [ц'], [с']. Таке
чергування спостерiгається у вiдмiнкових формах (у давальному
вiдмiнку-для iменникiв жiночого роду, у мiсцевому вiдмiнку- для
iменникiв усiх трьох родiв): рука -руцi, у руцi, подруга —
подрузi, мачуха — мачусi, при мачусi, берег — на березi,
молоко — на молоцi, вухо-у вус i; при словотвореннi: Прага-
празький, грек- грецький, чех-чеський.
3. Чергування приголосних звукiв у коренях дiєслiв: [г] —
[ж] могти — можу, [к] — [ч] плакати — плачу, [х]
— [ш] дух — душити [д] — [дж] садити —
саджу, [т] — [ч] крутити — кручу; [з] — [ж] мазати
— мажу, [с] — [ш] писати — пишу, [зд] —
[ждж] ïздити — ïжджу, [ст] — [шч] пустити
— пущу, [б] — [бл] робити — роблю, [в] —
[вл] мовити — мовлю-, [п] — [пл] топити — топлю
[м] — [мл] ломити — ломлю.

ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКIВ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2431


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация