<< Главная страница

Частка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2663


ЧАСТКА — службове незмiнюване слово, яке надає слову або ре- ченню додаткового вiдтiнку значення, служить засобом творення форм слiв чи похiдних слiв: Хай прийдуть до мене; Жив би собi тихенько, нiкого не зачiпав би. Головною рисою часток в украïнськiй мовi є ïх семантико-синтаксична функцiя — виражати субєктивнi смисли у висловленнi i таким чином вiдображати ставлення автора до висловленого: емоцiйне, модально-вольове, логiко-смислове тощо. Частки виконують словотворчi та формотворчi функцiï i цим наближаються до морфем. За мiсцем у реченнi частки можуть бути препозитивними (стоять перед словом, до якого належать) та пост-позитивними (стоять пiсля слова, до якого належать). Деякi частки можуть перемiщуватися в реченнi, тобто стояти у будь-якiй позицiï. За ролгiю у словi i в реченнi частки можуть бути формотворчими, словоïйЬрчими, такими, що виражають рiзнi смисловi вiдтiнки: модальнi, емоцiйно-експресивнi. Частки не виступають членами речення.

Частка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2663


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация