<< Главная страница

БЕЗОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2677


БЕЗОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ — односкладне речення, головний член якого означає дiю чи стан, що вiдбувається без активноï участi особи. Наприклад: Потемнiло. завiтрило, закружила курява» (С. Василь- Головний член у безособових реченнях може бути виражений:
1) безособовим дiєсловом: Свiтало i хмарилося. Вiтер летiв
виднокругом (Л. Первомайський).
2) особовим дiєсловом, вжитим у безособовому значеннi: У хатi все
темнiшало та темнiшало(Марко Вовчок);
3) неозначеною формою дiєслова з допомiжними словами: Неза- баром
ММСШЛШШ^ ” Трублаïнi);
4) дiєслiвними формами на -но, -то: Проса покошено(М. Риль-
ський);
5) прислiвником: Як весело було широкими грудьми повiтря кра- яти (М.
Рильський);
6) заперечним займенником (нiкому, нiким), заперечним прислiвни- ком
(нiде) та iнфiнiтивом + немає (нема) або тiльки предикативним
словом немає: Нема на чому спинить ока, нема на чому спочить
душi (I. Не- чуй-Левицький), Немає вiтру СТ. Шевченко).
Односкладнi безособовi речення вважаються повними.

БЕЗОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2677


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация